úterý 19. prosince 2017

Ester ze Sus

Andrea del Castagno: Queen Ester

Pohled do kalendáře mě inspiroval k napsání článku o ženě, jíž je věnována celá jedna kniha Starého Zákona. Ženě, která riskovala vlastní život pro záchranu svého lidu - Ester ze Sus.

Ester v domě Morechajově
Poté, co perský král Achašveróš zapudil svou neposlušnou manželku Vašti, začal si hledat novou královnu. Z jeho rozkazu byly do zámku přivedeny všechny krásné panny z říše. Jednou z nich byla i prostá židovská dívka Ester, neteř Mordechajova. Židovský národ se právě netěšil přízní peršanů a tak na radu svého strýce Mordechaje, Ester svůj židovský původ zatajila. Osud, či Bůh, tomu chtěl, že právě do ní se král Achašveróš zamiloval a ustanovil ji svou ženou a novou královnou Persie.
Když králův první ministr Haman začal připravovat plán na vyhlazení židů v Persii, požádal strýc Mordechaj Ester, aby se za svůj lid u krále přimluvila. Oba, Mordechaj i Ester, věděli, že tím riskuje svůj vlastní život. Jako žena musela být poslušna svého muže a krále a nesměla před něj předstoupit bez jeho pozvání. Ester vzkázala židům, aby se modlili a postili. Sama tak učinila též. Když uplynuly tři dny, předstoupila před krále, ač nebyla pozvána. A tehdy se stal ten zázrak, král nejen že se nerozhněval, ale také ji vyslechl a poté vydal výnos, že židé se smějí v případě napadení bránit všemi možnými prostředky. Pogrom byl zažehnán a Haman neunikl trestu.

Ester označuje Hamana za původce pogromu na židy

Na paměť těchto událostí byl ustanoven svátek Purim. Je to nejveselejší židovský svátek. Během tohoto svátku se předčítá z knihy Ester. Celá rodina se schází k bohaté hostině. Krom hostiny je nutné také obdarovat alespoň jednoho přítele jídlem a dát jídlo alespoň dvěma chudým, aby také mohli svátky slavit. K dalším zvykům patří písně, humorné divadelní představení příběhu a karneval, při němž se děti převlékají za různé starozákonní postavy - samozřejmě mezi nejoblíbenější patří Ester, Mordechaj a Haman.

Biblický příběh Ester můžeme považovat za legendu. Historikové a další odborníci v ní nacházejí mnoho skutečných historických reálií. Co se však hlavních hrdinů týká, zatím se nepodařilo najít souvislost mezi legendou a skutečnými osobnostmi z historie. Postavu perského krále spojují s králem Xerxem nebo také Artaxerxem. Manželkou krále Xerxa byla Amestris, s níž se skutečně nechal rozvést a hledal za ni náhradu - takže možná Vašti... I když král mohl mít více manželek, o žádné z nich nemáme další informace - tedy ani o Ester.

Další zajímavostí příběhu je podobnost jmen hlavních postav se jmény bohů z prastarých babylonských mýtů: Ester - Ištar (bohyně lásky), Mordechaj - Marduk (hlavní bůh), Haman - Human, Vašti - Mašti... Mohlo by se tedy jednat o přepracovanou verzi babylonského mýtu o konfliktu mezi babylónskými a elamskými bohy.

Ať už jsou kořeny příběhu jakékoliv, jedno je jisté: Je to příběh o ženě. O prosté ženě - otrokyni, která měla to štěstí a stala se královnou. A díky tomu také mohla zasáhnout do toku dějin. Už jen to, že je po staletí oslavována svědčí o jejím významu.


Zdroj informací: Bible
Obrázky: Internet

Žádné komentáře:

Okomentovat